Ochrana dat – onesto2go   Vaše právo – naše povinnost

Scroll down

Ochrana dat: Vaše právo – naše povinnost

 

Na ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů se můžete spolehnout. Ochrana vašeho soukromí a vašich práv při zpracování osobních údajů je pro společnost onesto GmbH velmi důležitá. Zohledňujeme ji ve všech našich obchodních procesech.

 

Proto vás na tomto místě informujeme o základních pravidlech nakládání s osobními údaji. Další informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů obdržíte vždy, když tyto údaje zpracováváme.

 

Pro další informace se můžete kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

datenschutz@onesto.de

 

Jaké informace shromažďujeme

 

„osobními údaji“ označujeme všechny informace, které vaše společnost, vy nebo pověřená osoba zadáte do systému onesto a také ty, které jsou získány používáním systému v souvislosti s vaší osobou. To zahrnuje i všechny osobní údaje, které jsou firmě onesto GmbH poskytnuty nebo použity pro podporu systému. Ne všechny údaje, které vaše společnost systému onesto poskytne jsou osobními údaji. V zásadě rozlišujeme tyto kategorie osobních údajů:

 

 • Osobní data, jako jméno, kontaktní údaje, cestovní preference, platební údaje a účty u dalších poskytovatelů
 • Administrativní informace, jako například číslo zaměstnance, nákladové středisko nebo nadřízený/schvalovatel
 • Údaje související s cestou, jako například itineráře
 • Údaje související s výdaji, jako například druh výdajů nebo snímek účtenky
 • Údaje o mobilní aplikaci, jako například údaje o mobilním telefonu a případně poloze
 • Údaje třetích stran, které jsou shromažďovány za účelem podpory a realizace cestovních aktivit, jako jsou účty nebo bonusové programy leteckých společností, železnic, hotelů nebo půjčoven automobilů

 

Rozdělení informací, které zpracováváme v systému onesto, je odvozeno od zapojení a konfigurace systému onesto v infrastruktuře vaší společnosti.

 

Když zadáváte svá data do systému onesto, poskytujete osobní údaje. Ve výjimečných případech může jiný uživatel, například správce, vytvořit uživatelský účet nebo jménem ev. se souhlasem vaší společnosti použít vaše osobní údaje pro užití systému onesto.

 

Do systému onesto navíc proudí osobní údaje z jiných zdrojů, například z HR oddělení, cestovní kanceláře nebo od poskytovatelů cestovních služeb, se kterými vaše společnost spolupracuje.

 

Při používání systému onesto se automaticky zaznamenávají data, jako je IP adresa, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i vaše aktivity z důvodu řešení technických problémů a chování uživatelů systému onesto.

 

Ochrana soukromí osob mladších 16 let na internetu

 

Společnost onesto GmbH vědomě neshromažďuje osobní údaje od mladistvých (mladších 16 let) ani je v žádné formě nepoužívá.

Osoby mladší 16 let nesmí bez výslovného souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků předávat žádné osobní údaje.

 

Jak vaše údaje používáme

 

Společnost onesto GmbH používá osobní údaje v následujících oblastech:

 • Pro poskytování, provoz, údržbu, připojení a zlepšování systému onesto a také pro umožnění přístupu, používání a připojení k systému onesto.
 • Zpracování a dokončení v rámci systému onesto, jako např. rezervace pracovních cest nebo odeslání cestovních výdajů
 • Poskytování zákaznických služeb a asistence, a také komunikace týkající se procesu rezervace, jako např. potvrzení rezervace, technické informace, aktualizace, bezpečnostní varování a administrativní oznámení.
 • Poskytování podpory a informací o systému onesto dohodnutém s vámi jako součást servisní smlouvy
 • Lepší pochopení aplikace a používání systému onesto, jakož i neustálé zlepšování a vývoj nových produktů a služeb s cílem zlepšit uživatelskou zkušenost
 • Analýza a zamezení podvodným rezervacím, neautorizovaným přístupům nebo jiným bezpečnostním incidentům a ostatním nelegálním aktivitám

 

 

Pokud se vaše společnost přihlásila k odběru služeb, které jí umožňují určit polohu některých nebo všech uživatelů, aby s vámi mohla komunikovat při událostech, jako jsou přírodní katastrofy, útoky nebo jiné nebezpečné události, systém onesto použije data z uživatelského profilu, itinerář nebo lokalizační služby, které zpřístupňujete přímo prostřednictvím mobilní aplikace onesto2go, pro určení vaší polohy.

 

 

Práva aplikace onesto

 

Aby mohla být aplikace onesto plně funkční, vyžaduje následující práva. Jednotlivá práva nemusí být aplikaci poskytnuta, ale pak nebudou odpovídající funkce dostupné.

 

Přibližná a přesná poloha

Umožňuje vyhledávání v okolí polohy při rezervacích a také při využití volitelné funkce pro nouzové volání.

 

Internet

K synchronizaci rezervací

 

Stav sítě

K synchronizaci rezervací

Otisk prstu

K autentizaci v aplikaci namísto PINu.

 

Notifikace

K příjmu upozornění týkajících se rezervací (např. změny rezervace, zpoždění)

 

Kamera

Umožňuje vytvářet fotografie, které se přiřadí k cest.příkazu nebo k snímání účtenek při vyúčtování výdajů.

 

Přístup k datům

K přiřazení fotografií a dokumentů k cest.příkazům nebo pro získání účtenek při vyúčtování výdajů.

 

Vaše práva při zpracování vašich údajů

 

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vyjmenovaným v čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. (čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány).

 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z případů uvedených v čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit)

 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení (čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V Bavorsku je příslušným dozorovým orgánem:

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

 

Zabezpečení vašich údajů

 

Údaje, které poskytnete společnosti onesto GmbH, jsou chráněny vhodnými technickými a organizačními prostředky s cílem chránit vaše údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem neoprávněných osob nebo neoprávněným zveřejněním třetím stranám. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále sledována a vylepšována v souladu s technologickým vývojem a organizačními možnostmi.