Adatvédelem – onesto2go   Az Ön joga – a mi kötelezettségünk

Scroll down

Adatvédelem: Az Ön joga – a mi kötelezettségünk

 

Ön teljes mértékben megbízhat személyes adatainak védelmében és biztonságában: Az Ön magánszférájának és jogainak az adatkezelés során törénő megóvása az onesto GmbH számára rendkívül fontos, és valamennyi üzleti folyamatunkban gondosan ügyelünk rá.

 

Ezen az oldalon ismertetjük Önnel a személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapvető szabályainkat. A személyes adatok gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról minden esetben külön is tájékoztatjuk Önt, amikor az Ön személyes adatait kezeljük.

 

További információkért bármikor fordulhat adatvédelmi megbízottunkhoz:

 

datenschutz@onesto.de

 

Milyen információkat gyűjtünk

 

„Személyes adatok” alatt azon információk összességét értjük, amelyeket az Ön vállalata, Ön vagy az onesto rendszerben megbízott személy megad, vagy amelyek a rendszer használatából adódóan alkalmasak az Ön személyazonosságának megállapítására. Ez vonatkozik az onesto GmbH rendszerének támogatása céljából rendelkezésre bocsátott vagy felhasznált személyes adatokra is. Nem minden adat minősül személyes adatnak, amelyeket az Ön vállalata megoszt az onesto-val. Személyes adatokat alapvetően az alábbi kategóriákban gyűjtünk:

 

 • Személyes adatok, például név, elérhetőségek, utazási preferenciák, fizetési adatok, valamint más szolgáltatóknál történő fizetés esetén bankszámlaadatok
 • Adminisztratív adatok, például munkavállalói azonosító, költséghely vagy az engedélyező személy neve
 • Utazással kapcsolatos adatok, pl. útitervek
 • A kiadásokkal kapcsolatos, pl. a kiadások típusára adatok, vagy a nyugták képei
 • A mobil alkalmazásra, például a mobil végeszközre és adott esetben a tartózkodási helyre vonatkozó adatok
 • Harmadik utazási szolgáltatók utazási tevékenységek támogatása és végrehajtása céljából gyűjtött adatai, például légitársaságok, vasúti társaságok, hotelek vagy autókölcsönzők számlaszámai, vagy bónuszprogramjai

 

Azoknak az információknak az osztályozása, amelyeket az onesto rendszer kezel, az onesto rendszernek az Ön vállalata rendszerébe való integrációjának fokától és a konfigurációjától függően történik.

 

Azzal, hogy Ön személyes adatait az onesto rendszerben megadja, egyúttal a rendelkezésünkre is bocsátja azokat. Kivételes esetekben egy másik felhasználó, például egy adminisztrátor létrehozhat egy felhasználói fiókot vagy az onesto rendszer az Ön vállalatának megbízásából vagy hozzájárulásával személyes adatait használhatja.

 

Az onesto rendszerbe emellett más forrásokból, például a személyzeti osztályról, az Ön vállalatával együttműködő utazási irodákból, szolgáltatók utazási osztályáról is kerülnek be személyes adatok.

 

Az onesto rendszer használata során bizonyos adatok, például az IP-cím, a készülékre, a böngészőre, valamint az Ön által történő használatra és aktivitásra vonatkozó adatok a műszaki problémák és az onesto rendszert használók magatartása támogatása céljából rögzítésre kerülnek.

 

A 16 éven aluli személyek magánszférájának védelme az interneten

 

Az onesto GmbH szándékosan nem gyűjti és semmilyen formában nem használja (16 év alatti) kiskorúak személyes adatait.

 

A szülő vagy a törvényes képviselő kifejezett hozzájárulása nélkül 16 év alatti személyek nem adhatnak meg személyes adatokat.

 

Hogyan használjuk az Ön adatait

 

Az onesto GmbH az alábbi területeken használ személyes adatokat:

 • Az onesto rendszer rendelkezésre bocsátása, üzemeltetése, karbantartása, összekapcsolása és fejlesztése, valamint annak lehetővé tétele, hogy Ön hozzáférhessen az onesto rendszerhez.
 • Az onesto rendszeren belüli kezelés és lebonyolítás, pl. üzleti utazások foglalása vagy utazási költségek benyújtása
 • Ügyfélszolgálat és -szerviz rendelkezésre bocsátása, valamint a foglalási folyamattal, például a foglalás visszajelzésével, a technikai információkkal, a frissítésekkel, a biztonsági figyelmeztetésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint adminisztratív kommunikáció
 • Az onesto rendszer támogatásának és a vonatkozó információknak a szolgáltatási szerződésben kikötött rendelkezésre bocsátása
 • Az onesto rendszer alkalmazásának és használatának jobb megértése, folyamatos javítása, valamint új termékek és szolgáltatások kifejlesztése a felhasználók felhasználói élményének javítása céljából
 • Csalás, jogosulatlan hozzáférés vagy egyéb biztonsági események, valamint egyéb illegális tevékenységek kivizsgálása és megakadályozása

 

Amennyiben az Ön vállalata előfizetett bizonyos szolgáltatásokra, amelyek vállalata számára lehetővé teszik, hogy egyes felhasználók vagy az összes felhasználó tartózkodási helyét meghatározza, és váratlan események, például természeti katasztrófák, terrortámadás vagy egyéb veszélyes helyzetekben Önnel kommunikáljon, az onesto rendszer az Ön tartózkodási helyére vonatkozóan adatokat használ az Ön felhasználó profiljából, útiterveiből vagy a helymeghatározó szolgáltatók adataiból, amelyeket Ön az onesto2go mobil alkalmazáson keresztül bocsát rendelkezésre.

 

Az onesto App jogosultságai

 

Az onesto appnak a következő jogosultságokra van szüksége ahhoz, hogy az app teljes funkciós terjedelmében az Ön rendelkezésére álljon. Egyes jogosultságok megadása nem szükséges az app használatához, azonban a fentiekben leírt funkció nem áll rendelkezésre.

 

Körülbelüli és pontos tartózkodási hely
Az utazások foglalása során a környékkeresés, valamint az opcionális segélyhívó funkciók támogatásához.

 

Internet
Foglalások szinkronizálására

 

Hálózati státusz

Foglalások szinkronizálására

Ujjlenyomat
Az app-on való azonosításra a PIN-kód helyett.

 

Értesítések
A foglalással kapcsolatos értesítések (pl. átfoglalás, késés) kézbesítéséhez

 

Kamera

Képek készítése abból a célból, hogy a dokumentummenedzsment folyamatához fényképeket vagy dokumentumokat csatoljunk, vagy az utazási költségek elszámolásához bizonylatokat vegyünk fel.

 

Adatokhoz való hozzáférés
Ennek célja, hogy a dokumentummenedzsment folyamatához fényképeket vagy dokumentumokat csatoljunk, vagy az utazási költségek elszámolásához bizonylatokat vegyünk fel.

 

Az Ön jogai az adatkezelés során

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, helytelen személyes adatokat, és adott esetben a hiányos személyes adatokat kiegészítse (GDPR 16.cikk).

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll; pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (törléshez való jog).

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike fennáll, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás az adatkezelés által elvégzett ellenőrzés időtartamára vonatkozik.

 

Az érintett személy jogosult arra, hogy az egyedi helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a személyes adatokat abban az esetben nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21.cikk).

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett ezt a jogát a tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélt jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál érvényesítheti. A Bajorországban illetékes felügyeleti hatóság:

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

 

Az Ön adatainak biztonsága

 

Az Ön által az onesto GmbH rendelkezésére bocsátott adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük azzal a céllal, hogy adatait megóvjuk a véletlenszerű vagy szándékos manipulációktól, elvesztéstől, megsemmisüléstől, a jogosulatlan személyek által történő hozzáféréstől vagy a harmadik féllel történő jogosulatlan megosztástól. Biztonsági intézkedéseinket a technikai fejlettség színvonalának és a szervezési lehetőségeknek megfelelően folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük.