Ochrana osobných údajov – onesto2go   Vaše dobré právo – náš záväzok

Scroll down

Ochrana osobných údajov: Vaše dobré právo – náš záväzok

 

Môžete sa spoľahnúť na ochranu a zabezpečenie vašich osobných údajov: Ochrana vášho súkromia a vašich práv pri spracúvaní osobných údajov je pre onesto GmbH dôležitým záujmom, ktorý zohľadňujeme vo všetkých našich obchodných procesoch.

 

Preto vás v tomto bode informujeme o základných pravidlách nášho nakladania s osobnými údajmi. Keď od vás tieto informácie spracujeme, vždy dostanete ďalšie informácie o získaní, spracovaní a použití osobných údajov.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nášho zástupcu pre ochranu údajov:

 

datenschutz@onesto.de

 

Aké informácie získavame

 

„Osobné údaje“ označujeme ako všetky informácie, ktoré zadá vaša spoločnosť, vy alebo oprávnená osoba do systému onesto alebo z ktorých je možné vyvodiť závery o informáciách o vašej osobe. To zahŕňa aj všetky osobné údaje, ktoré sú sprístupnené alebo používané na podporu systému onesto GmbH. Nie všetky údaje, ktoré vaša spoločnosť poskytuje pre systém onesto, sú osobné údaje. Osobné údaje v zásade delíme do nasledujúcich kategórií:

 

 • Osobné údaje, ako sú meno, kontaktné údaje, cestovné preferencie, podrobnosti o platbe a údaje o účtoch ďalších poskytovateľov
 • Administratívne informácie, ako napríklad číslo zamestnanca, nákladové stredisko alebo schvaľovateľ
 • Údaje súvisiace s cestovaním, ako sú cestovné plány
 • Údaje súvisiace s výdajmi, napr. informácie o type výdavkov alebo obrázky potvrdení
 • Údaje prostredníctvom mobilnej aplikácie, napríklad z mobilného zariadenia, a prípadne aj údaje o polohe
 • Údaje od poskytovateľov tretích strán, ktoré sa zbierajú na podporu a implementáciu v cestovných aktivitách, ako sú účty alebo bonusové programy pre letecké spoločnosti, vlakové spoločnosti, hotely alebo požičovne automobilov

 

Členenie informácií, ktoré spracovávame v systéme onesto, je odvodené od integrácie a konfigurácie systému onesto do infraštruktúry vašej spoločnosti.

 

Keď zadáte svoje údaje do systému onesto, poskytnete osobné údaje. Vo výnimočných prípadoch môže iný používateľ, napríklad správca, vytvoriť používateľský účet alebo použiť osobné údaje na vaše používanie systému onesto v mene alebo so súhlasom vašej spoločnosti.

 

Do systému onesto navyše prúdia osobné údaje z iných zdrojov, ako sú personálne oddelenie, cestovné kancelárie, poskytovatelia cestovných služieb, s ktorými vaša spoločnosť spolupracuje.

 

Pri používaní systému onesto sa automaticky zaznamenávajú údaje, ako napríklad IP adresa, informácie o zariadení, prehliadači, ako aj vaše používanie a aktivita na podporu technických problémov a správania používateľov systému onesto.

 

Ochrana súkromnej sféry osôb do 16 rokov na internete

 

Spoločnosť Onesto GmbH vedome nezhromažďuje osobné údaje od mladistvých (mladších ako 16 rokov) ani ich nepoužíva v žiadnej forme.

 

Osoby mladšie ako 16 rokov nesmú bez výslovného súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov prenášať žiadne osobné údaje.

 

Ako používame vaše údaje

 

Onesto GmbH používa osobné údaje v nasledujúcich oblastiach:

 • na účely poskytovania, prevádzky, údržby, pripojenia a zlepšovania systému onesto, ako aj na účely umožnenia prístupu, používania a pripojenia k systému onesto.
 • spracovanie a dokončenie procesov v rámci systému onesto, ako je rezervácia pracovných ciest alebo predloženie cestovných výdavkov
 • poskytovanie zákazníckych služieb a služieb, ako aj komunikácia týkajúca sa procesu rezervácie, ako sú potvrdenia rezervácie, technické informácie, aktualizácie, bezpečnostné varovania a administratívne správy
 • poskytnutie podpory a informácií o systéme onesto dohodnutom s vami ako súčasť servisnej zmluvy
 • lepšie pochopenie aplikácie a používania systému onesto, ako aj neustále zlepšovanie a vývoj nových produktov a služieb s cieľom zlepšiť užívateľskú skúsenosť všetkých používateľov.
 • analýza a predchádzanie podvodným aktivitám, neoprávnenému prístupu alebo iným bezpečnostným incidentom a iným nezákonným aktivitám.

 

Ak si vaša spoločnosť predplatila služby, ktoré vám umožňujú určiť polohu niektorých alebo všetkých používateľov, aby s vami mohla komunikovať počas udalostí, ako sú prírodné katastrofy, útoky alebo iné nebezpečné udalosti, systém onesto používa údaje o vašej polohe z vášho užívateľského profilu, z cestovných plánov alebo z lokalizačných služieb, ktoré sprístupňujete priamo prostredníctvom mobilnej aplikácie onesto2go.

 

Práva aplikácie onesto

 

Aplikácia onesto vyžaduje nasledujúce práva, aby mohla využívať všetky funkcie. Na používanie aplikácie nemusia byť udelené individuálne práva, avšak v danom prípade nie je popísaná funkcia k dispozícii.

 

Približná a presná poloha
na podporu prostredníctvom hľadania cestovných rezervácií v istom okruhu ako aj na voliteľnú funkciu núdzového volania.

 

Internet
na synchronizáciu rezervácií

 

Stav siete
na synchronizáciu rezervácií

 

Odtlačok prsta
na overovanie prístupu k aplikácii namiesto PIN kódu

 

Upozornenia
na prijímanie upozornení na rezervácie (napr. zmena rezervácie, meškanie)

 

Kamera
Vyhotoviť fotografie na ich pripojenie alebo pripojenie dokumentov k procesu spravovania dokumentov alebo na zahrnutie potvrdení do vyúčtovania cestovných nákladov.

 

Prístup k súborom
Na pripojenie fotografií a dokumentov k procesu spravovania dokumentov alebo zahrnutie potvrdení do vyúčtovania cestovných nákladov.

 

Vaše práva pri spracúvaní údajov

 

Dotknutá osoba má právo požiadať zodpovednú osobu o potvrdenie, či sa spracúvajú jej osobné údaje; ak je to tak, má právo na informácie o týchto osobných údajoch a na informácie uvedené v článku 15 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právo požiadať zodpovednú osobu o opravu akýchkoľvek nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a v prípade potreby o doplnenie neúplných osobných údajov (čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby zodpovedná osoba okamžite vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ak údaje už nie sú potrebné na sledované účely (právo na vymazanie).

 

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracovania, ak je splnená jedna z podmienok uvedených v čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu, a to po dobu preskúmania zodpovednou osobou.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to z dôvodov, ktoré vyplývajú z ich konkrétnej situácie. Zodpovedná osoba potom už nebude spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné a oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pokiaľ spracúvanie neslúži na uplatňovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 77 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Dotknutá osoba môže toto právo uplatniť na dozornom orgáne v členskom štáte svojho bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Príslušný dozorný orgán je v Bavorsku:

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27, 91522 Ansbach (Bavorský krajinský úrad pre dohľad na osobnými údajmi)

 

Bezpečnosť Vašich údajov

 

Údaje, ktoré poskytnete spoločnosti onesto GmbH, sú chránené vhodnými technickými a organizačnými prostriedkami s cieľom chrániť vaše údaje pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením, prístupom neoprávnených osôb alebo neoprávneným zverejnením tretím stranám. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále monitorované a vylepšované v súlade s technologickým vývojom a organizačnými možnosťami.