Zaštita podataka Vaše – onesto2go   puno pravo – naša obaveza

Scroll down

Zaštita podataka Vaše puno pravo – naša obaveza

 

Možete da imate poverenje u zaštitu i bezbednost vaših ličnih podataka: Za onesto GmbH, čuvanje Vaše privatnosti i Vaših prava pri obradi ličnih podataka su od izuzetne važnosti i o tome vodimo računa u svim segmentima našeg poslovanja.

 

Stoga Vas ovim putem obaveštavamo o osnovnim pravilima našeg postupanja sa podacima o ličnosti. Detaljnije podatke o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka dobijaćete kad god budemo obrađivali takve informacije o Vama.

 

Za detaljnije informacije se u svakom trenutku možete obratiti našem povereniku za zaštitu podataka:

 

datenschutz@onesto.de

 

Koje informacije prikupljamo

 

Pod „ličnim informacijama ili podacima o ličnosti“ podrazumevamo sve informacije unete od strane Vašeg preduzeća, Vas lično ili lica u sistemu onesto koje ste Vi ovlastili ili sve informacije na osnovu kojih se korišćenjem sistema mogu donositi zaključci o Vašoj ličnosti. Ovo uključuje i sve podatke o ličnosti koji su stavljeni na raspolaganje ili se koriste za podršku sistema preduzeća onesto Gmbh. Svi podaci koje Vaše preduzeće stavlja na raspolaganje sistemu onesto nisu ujedno i podaci o ličnosti. Kod podataka ličnosti načelno razlikujemo sledeće kategorije:

 

 • Lični podaci poput imena i prezimena, kontakt podataka, omiljenih turističkih destinacija, podaci o uplatama i podaci o nalozima povezanih ponuđača.
 • Administrativni podaci poput, primera radi, evidencionog broja zaposlenog, delova preduzeća koji prouzrokuju troškove ili lica koja izdaju odobrenja
 • Podaci koji se odnose na putovanja, npr. planovi putovanja
 • Podaci koji se odnose na izdatke, npr. informacije o vrsti izdataka ili slike priznanica
 • Podaci o mobilnoj aplikaciji, npr. putem mobilnog krajnjeg uređaja a po potrebi i podaci o lokaciji
 • Podaci o trećim ponuđačima koji se prikupljaju za podršku i realizaciju tokom putnih aktivnosti, npr. računi ili bonus programi za avio-prevoznike, železnička preduzeća, hotele ili rent-a-kar vozila

 

Klasifikacija informacija koje obrađujemo u onesto sistemu zavisi od integracije i konfiguracije onesto sistema unutar infrastrukture Vašeg preduzeća.

 

Prilikom unošenja Vaših podataka u onesto sistem Vi stavljate na raspolaganje informacije o ličnosti. U izuzetnim slučajevima, neki drugi korisnik, npr. administrator može da otvori korisnički nalog ili da koristi podatke o ličnosti pri korišćenju onesto sistema po Vašem nalogu ili uz saglasnost Vašeg preduzeća.

 

U onesto sistem dodatno ulaze podaci o ličnosti iz drugih izvora, npr. iz odeljenja za ljudske resurse, putničkih agencija, organizatora putovanja sa kojima sarađuje Vaše preduzeće.

 

Pri korišćenju onesto sistema se automatski beleže podaci, npr. IP adresa, informacije o uređaju, internet pregledaču kao i Vaše korišćenje i aktivnost za podršku kod tehničkih problema i ponašanja korisnika onesto sistema.

 

Zaštita privatnosti lica mlađih od 16 godina na internetu

 

onesto GmbH ne prikuplja namerno podatke o ličnosti maloletnih lica (mlađih od 16 godina), niti ih koristi na bilo koji način.

 

Lica mlađa od 16 godina ne smeju da prenose podatke o ličnosti bez izričite saglasnosti roditelja ili lica koja vrše nadzor.

 

Kako koristimo Vaše podatke

 

onesto GmbH koristi podatke o ličnosti u sledećim oblastima:

 • Za pripremu, rad, održavanje, povezivanje i unapređivanje onesto sistema, kao i da bismo Vam omogućili pristup, korišćenje i vezu sa onesto sistemom.
 • Obrada i popunjavanje unutar onesto sistema, npr. rezervacije poslovnih putovanja ili podnošenje dokumentacije putnim troškovima.
 • Stavljanje na raspolaganje korisničke službe i korisničkog servisa, kao i komunikacija u vezi sa postupkom rezervacije poput potvrda o rezervaciji, tehničkih informacija, ažuriranja, upozorenja o bezbednosti kao i administrativnih saopštenja
 • Dogovoreno pružanje podrške i informacija o onesto sistemu u skladu sa ugovorom o pružanju usluga koji smo zaključili sa Vama
 • Bolje razumevanje aplikacije i korišćenja onesto sistema, kao i stalno unapređivanje novih proizvoda i usluga kako bi se unapredilo korisničko iskustvo svih korisnika aplikacije
 • Ispitivanje i sprečavanje svih prevarnih radnji, neovlašćeno pristupanje ili drugi bezbednosni incidenti kao i ostale ilegalne aktivnosti

 

Ukoliko se Vaše preduzeće pretplatilo na usluge koje Vašem preduzeću omogućuju da ustanovi lokaciju nekih ili svih korisnika aplikacije kako bi tokom određenih događaja, npr. prirodnih katastrofa, atentata ili drugih opasnih događaja, mogli da komuniciraju sa Vama, onesto sistem za utvrđivanje Vaše lokacije koristi podatke iz Vašeg korisničkog profila, planova putovanja ili servisa za utvrđivanje lokacija koje Vi direktno činite dostupnim preko mobilne aplikacije onesto2go.

 

Prava onesto aplikacije

 

Za onesto aplikaciju su potrebna sledeća prava kako bi prijem svih funkcija ove aplikacije bio dostupan. Za korišćenje aplikacije se ne moraju odobravati pojedinačna prava, međutim, u tom slučaju opisana funkcija neće biti dopstupna.

 

Približna i tačna lokacija
Za podršku okolnih pretraga kod rezervacija putovanja kao i opcione funkcije poziva u hitnim slučajevima.

 

Internet
Za sinhronizaciju rezervacija

 

Status mreže
Za sinhronizaciju rezervacija

 

Otisak prstiju
Za autentifikaciju u aplikaciji umesto PIN-a

 

Notifikacije
Za prijem notifikacija o rezervacijama (npr. promena rezervacije, kašnjenja)

 

Kamera
Izrada slika za dodavanje fotografija ili dokumenata uz postupak koji prati upravljanje dokumentima ili za snimanje dokaza za obračun putnih troškova.

 

Pristupanje podacima
Za dodavanje fotografija ili dokumenata uz postupak koji prati upravljanje dokumentima ili za snimanje dokaza za obračun putnih troškova.

 

Vaša prava kod obrade Vaših podataka

 

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od rukovaoca podacima zahteva potvrdu o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju; ukoliko je to slučaj, to lice ima pravo da bude obavešteno o tim podacima o ličnosti kao i na informacije koje su taksativno navedene u čl. 15 GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti).

 

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od rukovaoca podacima bez odlaganja zahteva ispravku netačnih podataka o svojoj ličnosti i da po potrebi zahteva dopunu nepotpunih podataka o ličnosti (čl. 16 GDPR).

 

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od rukovaoca podacima zahteva da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu bez odlaganja, ukoliko je u pitanju neki od taksativno navedenih razloga iz čl. 17 GDPR, npr. kada ti podaci više nisu svrsishodni (pravo na brisanje podataka).

 

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od rukovaoca podacima zahteva ograničenje obrade ako je u pitanju jedna od pretpostavki navedena u čl. 18 GDPR, npr. ako je lice čiji se podaci obrađuju uložilo prigovor na obradu, i to sve dok traje provera od strane rukovaoca podacima.

 

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da iz razloga koji proizilaze iz njegove specijalne situacije u svakom trenutku uloži prigovor na obradu podataka o svojoj ličnosti. Rukovalac tada prestaje sa obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko je u mogućnosti da dokaže nužne razloge koji nalažu zaštitu i koji odnose prevagu nad interesima, pravima i slobodama lica čiji se podaci obrađuju, ili ako obrada podataka ima svrhu ostvarivanja, vršenja ili odbrane pravnih zahteva (čl. 21 GDPR).

 

Svako lice čiji se podaci obrađuju, bez obzira na neki drugi upravnopravni ili sudski pravni lek, ima pravo na žalbu pred nadležnim nadzornim organom ukoliko lice čiji se podaci obrađuju smatra da obrada podataka o njenoj ličnosti predstavlja povredu GDPR (čl. 77 GDPR). Lice čiji se podaci obrađuju može da ostvari to pravo pred nadzornim organom u zemlji članici svog mesta boravka, svog radnog mesta ili u mestu navodne povrede. Nadzorni organ koji je nadležan za Bavarsku:

 

Bavarska pokrajinska služba za nadzor nad zaštitom podataka – Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

 

Bezbednost Vaših podataka

 

Podaci koje stavljate na raspolaganje onesto GmbH su zaštićeni odgovarajućim tehničkim i organizacionim sredstvima, s ciljem da se Vaši podaci zaštite od slučajnih ili namernih manipulacija, gubitka, uništavanja, pristupa od strane neovlašćenih lica ili njihovog neovlašćenog otkrivanja trećim licima. Naše bezbednosne mere se pri tome neprestano kontrolišu i unapređuju u skladu sa tehnološkim razvojem i organizacionim mogućnostima.